Kryteria oceny pracy dyplomowej

Przy ocenie pracy dyplomowej promotor może brać pod uwagę następujące rzeczy:

 1. to, w jakim stopniu autor pracy potrafi posługiwać się literaturą przedmiotu oraz korzystać z dostępnych źródeł – np. z roczników statystycznych,
 2. stopień samodzielności autora pracy oraz jasności formułowanych przez niego wniosków,
 3. sposób ujęcia tematu przez autora,
 4. wartość przeprowadzonych przez autora pracy badań oraz poprawność i poziom ich metodologicznego opracowania,
 5. umiejętność posługiwania się naukowymi metodami badawczymi,
 6. może oceniać poprawność językową – też to, czy autor prezentuje jasny, jednoznaczny sposób wyrażania myśli,
 7. właściwe stosowanie przypisów – duża część promotorów zwraca na to baczną uwagę (tak przy okazji – jeden ze znanych nam promotorów – promotor setek studentów – czytał tylko przypisy – w treści pracy można było umieścić różne głupstwa, ale jak przypisy były odpowiednie, to nigdy nie zostały wychwycone),
 8. stopień rozwiązania problemu podjętego przez autora pracy,
 9. poprawność konstrukcji pracy – jest oceniana jej kompozycja, również forma zewnętrzna,
 10. poprawność wyciągniętych z badań wniosków.

Pracę dyplomową oprócz promotora ocenia również recenzent. Kryteria oceny pracy dyplomowej mogą się różnić w zależności od uczelni i konkretnego kierunku studiów. Jednak ogólnie, często brane pod uwagę są następujące kryteria:

 1. Związku tematu z aktualnymi problemami oraz oryginalność: Praca powinna dotyczyć aktualnego tematu i wnieść istotny wkład w dziedzinę badań.
 2. Jakość badań: Praca powinna być oparta na dogłębnej i systematycznej analizie literatury, a metody badawcze powinny być odpowiednie i uzasadnione.
 3. Analiza i interpretacja danych: Praca powinna zawierać jasną i dobrze zorganizowaną analizę danych, wyciągając z nich istotne wnioski i podkreślając implikacje uzyskanych wyników.
 4. Użycie teorii: Praca powinna demonstrować jasne zrozumienie odpowiednich teorii i pojęć, wykorzystując je do poparcia argumentów i wniosków.
 5. Pisarski styl oraz prezentacja: Praca powinna być dobrze napisana i dobrze zorganizowana, z jasną i logiczną organizacją pomysłów. Cytowanie oraz odwoływanie się do źródeł powinno być spójne przez całą pracę.
 6. Wnioski oraz rekomendacje: Praca powinna zawierać jasne i dobrze uzasadnione wnioski oraz odpowiednie rekomendacje dotyczące dalszych badań lub praktycznych zastosowań.
 7. Obrona: Student powinien być w stanie obronić pracę przed komisją, odpowiadając na pytania i rozwiązując wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz