Zasada jednolitej konwencji pisania

Styl cv i listu motywacyjnego powinien był jasny i zwięzły, najbardziej wskazane są zdania proste. Należy zwracać uwagę na utrzymanie jednolitej formy stylistycznej zachowując formę bezosobową. Cały tekst należy dzielić na zamknięte części i oddzielać je akapitami, czyli rozpoczynać pisanie nowej myśli z zastosowaniem wcięcia obejmującego 3-5 spacji.

W każdym innym przypadku nie należy zostawiać wolnych miejsc między zdaniami. Odstępy pomiędzy jednym punktem a drugim oraz pomiędzy tytułem a początkiem tekstu – muszą obejmować jednakową liczbę wierszy w całej pracy (co nie oznacza, że odstęp pomiędzy podrozdziałem ma być taki sam jak odstęp po tytule): to samo dotyczy liczby spacji tworzących akapit (wcięcie przy pisaniu nowego wiersza.

Symbole i skróty nazw jednostek miar oraz symbole matematyczne należy stosować według ogólnie przyjętych zasad. W tekście pracy należy unikać skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie używanych, jak np. (na przykład), m.in. (między innymi), tj. (to jest), tzn. (to znaczy) itp. (i tym podobne).

Zasada jednolitej konwencji pisania to ważny element, który powinien być zachowany w każdym CV. Oznacza to, że w całym dokumencie powinna być zachowana jedna konwencja pisania, np. zapisywania dat, tytułów stanowisk, umiejętności lub innych elementów.

Dzięki zachowaniu jednolitej konwencji pisania CV wygląda bardziej spójnie, estetycznie i czytelnie. Pracodawcy, którzy otrzymują wiele CV, mogą zauważyć i docenić staranność i dbałość o detale, co może mieć pozytywny wpływ na ocenę kandydata.

Przykłady elementów, dla których warto zachować jednolitą konwencję pisania w CV, to:

  • format dat – warto wybrać jeden format dat i stosować go konsekwentnie w całym CV, np. DD-MM-RRRR lub RRRR-MM-DD;
  • tytuły stanowisk – warto używać konsekwentnej konwencji w zapisywaniu tytułów stanowisk, np. zawsze zaczynając od najnowszego do najstarszego, albo odwrotnie;
  • formatowanie tekstu – warto używać jednej czcionki, rozmiaru czcionki, odstępów i marginesów w całym dokumencie.

Ważne jest, aby jednolita konwencja pisania była spójna z resztą dokumentu i dostosowana do branży, na którą składamy aplikację. Dlatego warto upewnić się, że zastosowane zasady odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy i kierunkowi, w którym składamy aplikację.