Co pisać w swoim cv?

Należy także opisywać swoje mocne strony, oraz nasze osiągnięcia, które także mają wpływ na zdanie pracodawcy. Następny punkt, który może być już jednym z decydujących to zalety, jakie odniesie pracodawca poprzez nasze zatrudnienie. W tym punkcie można wyróżnić dlaczego akurat ja, jestem tym którym być powinien na danym stanowisku.

Niewątpliwie należy opisać się z odpowiedzialnej strony, czyli pełne zaangażowanie w pracę, oraz pasja, która sprawi jeszcze lepsze wrażenie ze strony pracodawcy. Za pewne setki ludzi piszących krótkie cv, oraz listy motywacyjne, będący oceniani przez nas jako wielkie talenty, mogą nie dostać wymarzonej pracy ze względu na brak umiejętności przekonania pracodawcy do naszej osoby.

Podczas szukania pracy musimy być pewni, oraz zdecydowani, a co najważniejsze umieć odpowiednio ocenić naszą postać. Nie każdy jest do tego uzdolniony, więc warto zlecić napisanie cv profesjonalistom. Jeśli dostaniemy się na rozmowę wstępną możemy być pewni że jesteśmy interesującymi osobami, i połowa sukcesu za nami. W chwili gdy udajemy się na rozmowę, musimy zachować wszystkie te punkty podczas rozmowy, które są opisane w cv, oraz liście, aby pracodawca upewnił się czy taką osobą jesteśmy.

W CV warto umieścić podstawowe informacje o sobie, swoje doświadczenie, wykształcenie i umiejętności. Oto kilka punktów, które warto uwzględnić w swoim CV:

 1. Informacje osobiste – imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Doświadczenie zawodowe – lista poprzednich miejsc pracy, obejmująca nazwę firmy, stanowisko, daty zatrudnienia oraz opis zadań i osiągnięć.
 3. Wykształcenie – nazwa szkoły, kierunek studiów, stopień naukowy, rok ukończenia.
 4. Umiejętności – umiejętności zawodowe (np. obsługa programów komputerowych, znajomość języków obcych), umiejętności miękkie (np. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zdolność do organizacji pracy).
 5. Certyfikaty i wyróżnienia – warto umieścić informacje o certyfikatach i nagrodach, które otrzymało się w trakcie kariery zawodowej.
 6. Zainteresowania – warto wspomnieć o swoich pasjach i zainteresowaniach, aby pokazać swoją osobowość i zwiększyć swoje szanse na wyróżnienie się wśród innych kandydatów.

Ważne jest, aby CV było przejrzyste i czytelne. Zaleca się, aby nie przekraczało 2 stron. Warto również pamiętać, że CV powinno być dostosowane do stanowiska, na które aplikujemy, podkreślając nasze doświadczenie i umiejętności, które są najistotniejsze dla danego stanowiska.

Informacje osobiste to podstawowe informacje o sobie, które warto umieścić w CV. Zwykle obejmują one imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Podając informacje osobiste w CV, warto pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Ograniczyć informacje tylko do tych, które są potrzebne – nie ma potrzeby umieszczania informacji o swoim wieku, płci, stanu cywilnego, rasie czy wyznaniu.
 2. Podawać aktualne dane – ważne jest, aby podać aktualny numer telefonu i adres e-mail, aby pracodawca mógł łatwo się z nami skontaktować.
 3. Zachować prywatność – nie ma potrzeby podawania szczegółowych informacji o adresie zamieszkania. Wystarczy podać miasto lub region, w którym się mieszka.
 4. Unikać nieprofesjonalnych adresów e-mail – warto używać adresów, które brzmią profesjonalnie, a nie np. „misiek23@poczta.pl”.
 5. Dostosować informacje do kultury kraju, w którym aplikujemy – w niektórych krajach można umieścić więcej informacji, takich jak zdjęcie, wiek czy stan cywilny, jednak w innych krajach takie informacje są niezalecane.

Informacje osobiste w CV są ważne, ponieważ pozwalają pracodawcy na szybkie skontaktowanie się z kandydatem. Warto jednak pamiętać, że nie należy ujawniać nadmiernych informacji prywatnych.

Doświadczenie zawodowe to jedna z najważniejszych części CV, ponieważ pokazuje pracodawcy, jakie praktyczne umiejętności i doświadczenie ma kandydat. Aby przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Chronologiczna lista miejsc pracy – warto zacząć od najnowszej pozycji i przedstawić je w kolejności odwrotnej chronologicznie.
 2. Nazwa firmy i stanowisko – należy podać nazwę firmy, w której się pracowało, oraz nazwę stanowiska, jakie się pełniło.
 3. Opis zadań i osiągnięć – należy opisać zadania, jakie się wykonywało na danym stanowisku, oraz osiągnięcia, które udało się osiągnąć.
 4. Daty zatrudnienia – warto podać daty zatrudnienia na danym stanowisku, aby pracodawca mógł łatwo zweryfikować dane.
 5. Umiejętności nabyte na danym stanowisku – warto podkreślić umiejętności, jakie się nabyło na danym stanowisku i jakie mogą być przydatne na nowym stanowisku.
 6. Referencje – warto umieścić referencje lub rekomendacje od poprzednich pracodawców, które mogą pomóc w potwierdzeniu swojego doświadczenia.

Warto pamiętać, aby doświadczenie zawodowe w CV było dostosowane do stanowiska, na które aplikujemy. Należy podkreślić te umiejętności i doświadczenia, które są najbardziej istotne dla danego stanowiska.

Wykształcenie to ważna część CV, która pomaga pracodawcy poznać poziom wiedzy i kwalifikacji kandydata. Aby przedstawić swoje wykształcenie w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Nazwa szkoły – warto podać nazwę szkoły, w której się studiowało lub zdobyło wykształcenie.
 2. Kierunek studiów – warto podać kierunek studiów lub specjalizację, jeśli jest to związane z danym stanowiskiem.
 3. Stopień naukowy – warto podać stopień naukowy, jaki się uzyskało, np. licencjat, inżynier, magister, doktor.
 4. Rok ukończenia – warto podać rok ukończenia studiów lub zdobycia danego stopnia naukowego.
 5. Certyfikaty i wyróżnienia – warto umieścić informacje o certyfikatach i nagrodach, które otrzymało się w trakcie kariery zawodowej.

Jeśli kandydat nie posiada wykształcenia formalnego, można w CV podać kursy, szkolenia lub doświadczenie praktyczne, które zastępują brak wykształcenia. Warto jednak pamiętać, że jeśli stanowisko wymaga określonego poziomu wykształcenia, warto podkreślić swoje kwalifikacje, które odpowiadają tym wymaganiom.

Wykształcenie w CV powinno być krótkie i zwięzłe, a jednocześnie pokazywać najważniejsze informacje o edukacji i kwalifikacjach kandydata.

Umiejętności to ważna część CV, ponieważ pozwalają pracodawcy poznać, jakie praktyczne umiejętności posiada kandydat. Aby przedstawić swoje umiejętności w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Umiejętności zawodowe – warto podać umiejętności związane z danym stanowiskiem lub branżą, np. znajomość konkretnych programów komputerowych, narzędzi pracy, umiejętności techniczne, itp.
 2. Umiejętności miękkie – warto podać umiejętności związane z komunikacją, pracą zespołową, organizacją pracy, asertywnością, zdolnościami interpersonalnymi, kreatywnością i innowacyjnością.
 3. Umiejętności językowe – warto podać znajomość języków obcych, a także poziom zaawansowania i ewentualne certyfikaty.
 4. Inne umiejętności – warto podać inne umiejętności, takie jak prawo jazdy, umiejętności artystyczne, itp.

Warto pamiętać, że umiejętności powinny być związane z danym stanowiskiem, a także być potwierdzone konkretnymi przykładami lub osiągnięciami. Przykłady osiągnięć mogą być opisane w części „Doświadczenie zawodowe” lub w sekcji „Osiągnięcia”. Umiejętności w CV powinny być krótkie i zwięzłe, ale jednocześnie pokazywać najważniejsze informacje o umiejętnościach kandydata, które są istotne dla danego stanowiska.

Certyfikaty i wyróżnienia to ważna część CV, która może pomóc w wyróżnieniu się spośród innych kandydatów. Aby przedstawić swoje certyfikaty i wyróżnienia w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Nazwa certyfikatu lub nagrody – należy podać nazwę certyfikatu lub nagrody, którą otrzymano.
 2. Nazwa instytucji lub organizacji przyznającej certyfikat lub nagrodę – warto podać nazwę instytucji lub organizacji, która przyznała certyfikat lub nagrodę.
 3. Data otrzymania certyfikatu lub nagrody – warto podać datę otrzymania certyfikatu lub nagrody, aby pracodawca mógł zweryfikować dane.
 4. Krótki opis certyfikatu lub nagrody – warto przedstawić krótki opis certyfikatu lub nagrody, aby pracodawca miał lepsze pojęcie o tym, jakie umiejętności zostały potwierdzone lub w jaki sposób zostało się wyróżnionym.

Certyfikaty i wyróżnienia w CV mogą pomóc w wyróżnieniu się spośród innych kandydatów, zwłaszcza jeśli są one związane z danym stanowiskiem lub branżą. Należy jednak pamiętać, że certyfikaty i wyróżnienia powinny być związane z zawodem lub stanowiskiem, na które aplikujemy. W CV warto uwzględnić tylko te certyfikaty i wyróżnienia, które są najbardziej istotne dla danego stanowiska.

Referencje to informacje, które potwierdzają nasze doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Są to zwykle informacje od naszych poprzednich pracodawców, nauczycieli lub innych profesjonalistów, którzy pracowali z nami w przeszłości. Referencje są ważnym elementem CV, ponieważ potwierdzają nasze umiejętności i doświadczenie.

Aby umieścić referencje w CV, warto uwzględnić następujące elementy:

 1. Imię i nazwisko osoby, która udzieliła referencji – warto podać imię i nazwisko osoby, która udzieliła referencji, aby pracodawca miał pewność, że referencja pochodzi od rzetelnego źródła.
 2. Nazwa firmy i stanowisko – warto podać nazwę firmy i stanowisko osoby, która udzieliła referencji, aby pracodawca mógł zweryfikować dane.
 3. Dane kontaktowe – warto podać dane kontaktowe osoby, która udzieliła referencji, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.
 4. Krótki opis referencji – warto przedstawić krótki opis referencji, w którym znajdą się pozytywne informacje o naszych umiejętnościach, doświadczeniu i kwalifikacjach.

Warto pamiętać, że referencje powinny być aktualne i pochodzić z rzetelnych źródeł. Zwykle referencje są umieszczane w CV na końcu, jako osobna sekcja, ale można je też umieścić w liście motywacyjnym lub przesłać je pracodawcy na prośbę.